ПРАВНИ БЕЛЕЖКИ

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА УПОТРЕБА

Достъпът то уеб сайтовете на Benelli Armi S.p.A. (наричано оттук нататък “Benelli Armi”) и изполването на Услугите и Съдържанието, предлагани чрез тях, са предмет на настоящите Общи условия за употреба (наричани оттук нататък “Общи условия”).

Benelli Armi си запазва правото да модифицира, допълва или изтрива части от тези Общи условия и да уведомява Потребителят единствено посредством публикуването на променената версия на своите Уеб сайтове. Следователно от Потребителя трябва да редовно да се консултира с тази страница, за да се уверява при промени, направени след неговото последно посещение на Уеб сайтовете на Benelli Armi. Целият достъп до и консултация с Уеб сайтовете на Benelli Armi, както и цялата изполването на предлаганите чрез тях Услуги, предполага приемането на настоящите Общи условия и на всички промени по тях.

1. Дефиниции

а) Benelli Armi е оператоерът на Уеб сайтовете, регистрираните домейни и поддомейните на всички негови собствени марки и компании. Benelli Armi също така е собственикът на въпросните Уеб сайтове и домейни и на Услугите и Съдържанието, предлагани чрез тях, както и собственикът и операторът на всички инфраструктури, дигитални и недигитални, използвани за тяхната поддръжка.

б) Уеб сайтовете представляват Уеб сайтовете и порталите на Benelli Armi и/или нейните марки и включват всички домейни и поддомейни, регистрирани за Benelli Armi и използвани за предлагането и доставянето на Услугите и Съдържанието до Потребителя.

в) Услуги са всички дейности и операции, които Потребителят може да извършва и които включват Съдържанието на Уеб сайтовете.

г) Съдържанието включва (чрез пример, а не чрез ограничаване) всички текстове, документи, аудио и видео материали, информация, графики, фотографии, изображения, илюстрации, скици, логота, работи и всички други форми на оригинален и възпроизведен материал, публикуван на Уеб сайтовете или предаден чрез тях, като също така включва и софтуера, функционалната логика, менюта, уеб страници, изложения, графики и цветове на Уеб сайтовете.

д) Потребителят е всяко едно лице, което използва Уеб сайтовете или Услугите, предлагани чрез тях.

2. Общи правила

Достъп до и консултация с Уеб сайтовете от страна на Потребителя, и/или изполването от Потребителя на дори една от Услугите, предлагани чрез тях, представлява безрезервно приемане на настоящите Общи условия от страна на Потребителя. Ако Потребителят не желае да приеме тези Общи условия, тогава същият следва учтиво да се въздържи от достъп до Уеб сайтовете на Benelli Armi и от използването на Съдържанието и Услуги, предлагани чрез тях.

Чрез достъпа до Уеб сайтовете и Съдържанието и Услугите, предлагани чрез тях, Потребителят допълнително поема задължението да се въздържа от използването им за незаконни или забранени дейности и да се въздържа от всички употреби, които биха могли частично или изцяло да прекъснат, повредят или компрометират ефикасността и доброто функциониране на Уеб сайтовете. Потребителят признава и приема, че същият има достъп до Уеб сайтовете и използва техните Услуги по своя собствена преценка и на своя собствена обща и ексклузивна отговорност. Компанията Benelli Armi не може да носи отговорност за действията на Потребителя в рамките на нейните Уеб сайтове или при изполването на Услугите, като освен това отричва всякаква отговорност за щети на компютърните системи или друго оборудване, притежание на Потребител и/или на трети страну, или на данни, съхранявани в тези системи, освен ако не бъде доказано, че подобна щета е била причинена в резултат от злонамереното намерение или сериозна небрежност от страна на Benelli Armi.

3. Гаранции и отговорности

Компанията Benelli Armi не предлага никакви гаранции за това, че нейните Уеб сайтове, Услуги и Съдържание няма да бъдат предмет на прекъсвания или за това, че грешки в Съдържанието и Услугите, предлагани чрез Уеб сайтовете, ще бъдат отстранявани бързо. Benelli Armi по същия начин не предлага никакви гаранции за това, че Уеб сайтовете, Услугите и Съдържанието ще удовлетворят нуждите и очакванията на Потребителя.

Изображенията и фотографиите, показани на Уеб сайтовете, имат чисто илюстративна функция. Benelli Armi предприема мерки за гарантирането на това, че фотографиите на Уеб сайтовете илюстрират точно продукта, за който се отнасят, и предприема всички разумни технически решения с оглед ограничаването до минимум на непрецизността. Въпреки тези мерки и решения, все пак могат да настъпят несъответствия в резултат от техническите характеристики, настройките на резолюцията и изобразяването на компютърните системи на Потребителят. Компанията Benelli Armi не може да бъде държана под отговорност за каквато и да е неточност и/или неадекватност в графичните представяния на продукти на Уеб сайтовете в резултат от подобни технически характеристики.

4. Маловажни въпроси

Изполването на Уеб сайтовете и на всички Услуги, които изискват регистрация, и/или предоставянето на лични данни и информация са запазени ексклузивно за Потребители над 18 години. Строго забранено е Потребители под 18-годишна възраст да се регистрират в Уеб сайтовете и да използват предлаганите чрез тях Услуги, освен ако не са получили предварителното разрешение за това на родител или на законен настойник. Чрез достъпа до или използването дори на една от Услугите, която изисва регистрация, или предоставянето на лични данни и информация чрез Уеб сайтовете, Потребителят гарантира, че същият е над 18 години и че същият притежава законната правоспособност да упражнява необходимите права и да поема необходимите задължения.

5. Търговски марки, домейн имена и интелектуална собственост

Benelli Armi е единственият собственик на всички настоящи и бъдещи регистрирани логота и търговски марки (включително, чрез пример, а не чрез ограничение – тези на Benelli Armi и Franchi), както и единственият собственик на всички отличителни марки maks, включително всички свързани словореди и регистрирани домейн имена. Benelli Armi си запазва правото на ексклузивно използване на своите логота, търговски марки и отличителни марки.

Потребителят признава, че цялото Съдържание и всички матерали на Уеб сайтовете са защитени от закона за авторското право, търговските марки и патентното право и/или от друго законодателство за интелектуалната собственост. Следователно Потребителят дава съгласието си за това да не копира, модифицира, възпроизвежда или използва Съдържанието по какъвто и да е начин без конкретното, изрично и писмено разрешение на Benelli Armi, дори при наличието на други договорни споразумения или преговори между страните.

6. Бисквитки и линкове

Уеб сайтовете на Benelli Armi използват т.нар. cookies (бисквитки), включително тези на трети страни. Вижте Политиката на поверителност за цялата допълнителна информация относно изполването на cookies на Уеб сайтовете.

Уеб сайтовете на Benelli Armi могат да съдържат линкове към Уеб сайтове на други трети страни. Подобни Уеб сайтове на трети страни по никакъв начин не са управлявани или контролирани от Benelli Armi, като компанията Benelli Armi не може да бъде държана под отговорност за Съдържанието или Политиките. Настоящите Общи условия се отнасят ексклузивно за Уеб сайтовете на Benelli Armi и не се отнасят към който и да е друг Уеб сайт, който Потребителят може да посети чрез кликване върху линк в Уеб сайтовете на Benelli Armi.

7. Съдържание, подавано от Потребителя

Потребителят се съгласява да не изпраща съдържание, което може да е незаконно или оскърбително, което може да нарушава правата на другите, или да нарушава или може да нарушава правата на лична неприкосновеност, правата на интелектуална или индустриална собственост или други права на трети лица. Освен това Потребителят се съгласява да не изпраща съдържание, което може да бъде порнографско и / или открито сексуално, клеветническо, заплашително, вредно, вулгарно, нецензурно, неподходящо или обидно, в съответствие с приложимото законодателство и на изискванията, установени на тази страница. Benelli Armi подпомага публичните власти всеки път, когато последните подадат запитване за подробности или информация, с цел проследяване на авторите на незаконни материали.

Чрез предоставянето на изображения или фотографии, Потребителят дава на Benelli Armi разрешението си за използването на същите за целите на и съгласно условията на тези Общи положения. По-специално, Потребителят предоставя на Benelli Armi всички права върху използването, отчасти или изцяло, на всички предоставени изображения, като се съгласява, че Benelli Armi може, в съответствие с тези права, да използва целите или части от въпросните изображения чрез монтиране, рязане и модифицирането им без ограничения, с изключение на задължението да се въздържа от използването на въпросните изображения по начини, които биха могли да повлияят на достойнството, репутация или личното добро име на потребителя и близките му роднини. Потребителят предоставя на Benelli Armi правото за възпроизвеждане на тези изображения и за публикуването им, разпространението им, комуникирането им, показването и възпроизвеждането им на публични места, на всяко място и по всякакъв начин (включително интернет, прожекцията им на публични събития, публикуването им в списания и т.н.), и признава Benelli Armi като единствен и изключителен собственик на всички представени снимки и видеоматериали, и на всички настоящи и бъдещи права за използването им във всякаква форма и по всякакъв начин. В съответствие с изложеното по-горе, от момента, в който той представи дадено изображение, Потребителят се отказва от всякакви права върху него, независимо от това дали то съдържа негова прилика или не. Потребителят освен това приема, че предоставените материали не се връщат и остават собственост на Benelli Арми.

Услугите, предлагани посредством уеб сайтовете, позволяващи на Потребителя да предоставя и качва Съдържание, са предназначени изключително за лична употреба, а не за търговски, бизнес или професионални цели, освен ако изрично е посочено противоположното.

Потребителят декларира, че всичкото представено Съдържание е автентично, свободно от авторски права, негова собственост, с което той е свободен да се разпорежда, и не е ограничено от никакви права на трети лица, за ползване.

Ако Съдържанието, подадено от Потребителя, съдържа данни, принадлежащи на трети страни, Потребителят гарантира на Benelli Armi, че той е придобил всички необходими разрешения и упълномощавания от въпросните трети страни. В частност, Потребителят се задължава да не нарушава неприкосновеността на личния живот на трети лица (например, чрез разкриване на имена, фамилни имена, телефонни номера и т.н.).

8. Защита на личния живот и на личните данни

Вижте Декларацията за поверителност за всяка информация във връзка с начините, по които Benelli Armi задържа и използва личните данни, принадлежащи на Потребителите.

9. Разделение на клаузите

Ако която и да е клауза от тези Общи положения се окаже незаконна, невалидна или не е в сила, поради каквата и да било причина, законността, валидността и ефективността на всички други клаузи не се засягат.

10. Приложимо право

Тези Общи условия се уреждат от и се тълкуват в съответствие с италианското законодателство, освен ако законодателството на страната на Потребителя на нормално пребиваване е с предимство.  Всеки спор, произтичащ от или вследствие на тези Общи условия, следователно ще бъде разрешаван изключително от италианските съдилища.

 

За да приемете, превъртете до долу и щракнете върху бутона Accept.

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Добре дошли на уеб сайтовете на Benelli Armi S.p.A. (Наричана оттук нататък Benelli Armi).

Тази Декларация за поверителност се прилага към уеб сайтовете www.benelli.it и www.franchi.com и за всички мини-сайтове, свързани с продуктите и промоциите на Benelli Armi, включително, като пример, но не без да се ограничава с, www.benellivinci.it и www.benelliargoendurance.it

Моля, прочетете тази страница внимателно. Тя обяснява как уеб сайтовете на Benelli Armi се управляват по отношение на управлението на личните данни на потребителя. Тази политика се прилага при всички случаи, при които Потребителят има достъп до и навигира в уебстраниците на Benelli Armi, без значение дали използва Услуги, изискващи регистрация или не.

Тази политика се прилага изключително към уеб сайтовете на Benelli Armi, и не се прилага към каквито и да било други уеб сайтове, достъпни чрез хипервръзки, публикувани на страниците на уеб сайтовете.

Чрез посещението си на уеб сайтовете на Benelli Armi, Потребителят приема условията и условия, установени тук. Ако Потребителят не приема тази Политика на поверителност, той трябва почтено да се въздържи от получаването на достъп до уеб сайтовете на Benelli Armi и от използването на Съдържанието и Услугите, предлагани чрез тях.

Benelli Armi си запазва правото да променя, добавя към или изтрива части от настоящата Политика на поверителност, както и да известява Потребителя само чрез публикуването на променената версия на върху собствените си уеб сайтове. Потребителят следователно се задължава да се консултира с тази страница на една регулярна основа, за да проерява дали има направени промени от момента на последното му посещение на уеб сайтовете на Benelli Armi. Всяко използване на услугите, предлагани посредством уеб сайтовете, означава приемането на настоящата Политика на поверителност и на всички промени, направени в нея.

Бележки до Потребителите, посещаващи уеб сайтовете на Benelli Armi

Видове данни и цел на събирането

По време на обичайната изполването на Уеб сайтовете на Benelli Armi, компютърните системи и софтуерните процедури, свързани с тяхното функциониране, придобиват определени данни, прехвърлянето на които се съдържа в изполването на комуникационните Интернет протоколи. Тъй като подобни данни не се събират с цел идентифицирането на индивиди, естеството на подобни данни е такова, че би могло да бъде преработвано и свързвано с данни, притежавани от трети страни с оглед идентифицирането на Потребителя. Този вид данни включва , например, IP адреси и домейн имена на компютри, използвани от страна на Потребителя за свързване с Уеб сайтовете, URI (Универсален ресурсен идентификатор) адреси на изисквани източници, времето на исканията, метода, използван за подаване на искания към сървъра, размера на файловете, получени в отговор на това, цифрените кодове, посочващи статуса на отговора на сървъра (изпълнен, грешка и др.) и други параметри, свърани с оперативната система и мрежата на Потребителя. Benelli Armi използва поодобни данни с единствена цел сдобиването с анонимни статистики относно използването на Уеб сайтовете и за потвърждаването на правилното функциониране на Уеб сайтовете. Подобни данни, все пак, биха могли да бъдат използвани за установяване на отговорност в случай на предполагаеми атаки на Уеб сайтовете и/или на Benelli Armi. Ако не възникнат никакви подобни обстоятелства, тогава данни за уеб контактите се съхраняват единствено за времето, необходимо за изпълнението на целите, за които въпросните данни са били събрани и обработени.

Методи на употреба

Данни, събирани чрез Уеб сайтовете на Benelli Armi, се обработват посредством употребата на автоматични системи за времето, строго необходимо за изпълнението на целите, за които са били събрани. Специфичните и подходящите мерки за сигурност се съблюдават с оглед предотвратяването на загубата на данни, незаконните или неподходящите употреби и неоторизирания достъп до подобни данни.

Необходимост от сдобиване с навигационни данни

Сдобиването от страна на Benelli Armi с навигационни данни под анонимна форма е необходимо, за даможе да се позволи на Потребителя да имат достъп до и да се консултира със Съдържанието на Уеб сайтовете.

Бисквитки

Cookies (бисквитките) представляват малки файлове с данни, които определени Уеб сайтове съхраняват на компютъра на Потребителя, когато Потребителят посети въпросните Уеб сайтове. Cookies се използват за съхранението и предаването на информация. Cookies се изпращат от уеб сървъра (компютъра, който управлява посетения Уеб сайт) до уеб браузъра на Потребителя (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome и др.), след което се запазват на компютъра на Потребителя от браузъра. Съответната cookie (бисквитка) се препредава до Уеб сайта, когато бъде посетен последващ път.

Уеб сайтовете на Benelli Armi използват session cookies (бисквитки за сесия) или temporary cookies (временни бисквитки). Същите се предават до компютъра на Потребителя от Уеб сайтовете на Benelli Armi, когато Потребителят посети тези Уеб сайтове, но се запазват на saved компютъра единствено за продължителността на навигационната сесия и не се запазват под постоянна форма. Същите се изтриват веднага, щом Потребителят затвори браузъра. Изполването на тези cookies е строго ограничено до предаването на данни от сесия (сесии) под формата на произволни цифри, генерирани от сървъра с цел проучването на Уеб сайта да бъде по-надеждно и по-ефикасно.

Session cookies (бисквитки за сесия), използвани от Уеб сайтовете на Benelli Armi, са анонимни: те не разрешават идентификацията на Потребителя и не могат да бъдат свързани с други данни (напр. лични данни, предоставени от страна на Потребителя чрез компилирането на уеб формуляри). Данните, получени от session cookies, служат ексклузивно за мониторинга и анализа на използването на Уеб сайта, както и за компилирането на статистика посредством употребата на анонимно събрани и сумарни данни. Cookies, използвани от Уеб сайтовете на Benelli Armi, не използват дигитални техники, които евентуално биха могли да компрометиран поверителността на навигационните навици на Потребителя, и не разрешават сдобиването с лични данни, които биха идентифицирали Потребителя. Benelli Armi не използва cookies за предаването на лична информация или системи за проследяване на потребители на своите Уеб сайтове. Потребителят може във всеки един момент да конфигурира своя браузер, така че да приема всички cookies, да приема само някои видове cookies или да отхвърля всички cookies, така че Уеб сайтовете да не могат да ги използват. Потребителят също така може да конфигурира преференциите на своя браузер, така че неговият браузер да го информира всеки път, когато даден Уеб сайт желае да запази cookie на неговия компютър. Отхвърлянето на cookies не компрометира правилното функциониране на Уеб сайтовете на Benelli Armi. Потребителят може също така да конфигурира своя браузер, така че да изтрива всички cookies от неговия хард диск в края на всяка една навигационна сесия.

 

Услуги, използвани посредством уеб сайтовете на Benelli Armi

Статистика - Сайтовете на Benelli Armi използват Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставена от Google, Inc (оттук нататък наричана "Google"). Услугата Google Analytics използва cookies ("бисквитки"), за да събира данни за трафика в Интернет. Тези бисквитки се съхраняват на компютъра на потребителя само с цел да позволяват на уеб сайтовете да анализират начина, по който потребителят се консултира с тях. Информацията относно използването на уеб сайта от потребителя, генерирана от тези бисквитки, (включително IP адреса на потребителя), се предава към и съхранява в компютърните системи на Google.

Google използва тази информация за целите на мониторинга и анализа на начина, по който потребителите се свързват с и използват уеб сайтовете на Benelli Armi, и за да съставя анонимни отчети и статистика относно дейностите и използването на уеб сайтовете. Уеб сайтовете на Benelli Armi включват специфични функции за анонимизиране на IP адресите, и данните от навигирането никога не се комбинират с други данни (например, лични данни, подадени от страна на Потребителя при регистрацията). Освен това, потребителят може по всяко време да откаже да приема бисквитките, генерирани от Google Analytics, и да забрани използването им от уеб сайтовете, които той посещава, чрез инсталирането на един браузър плъгин за деактивиране на Google Analytics, предлаган от Google на адрес  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it.

Социални Widgets (джаджи) и бутони Command - Социалните джаджи и командните бутони представляват специални бутони, често пъти под формата на графични изображения (напр., пиктограмите на социалните мрежи, като Facebook, YouTube, Twitter и т.н.). Социалните джаджи и командните бутони позволяват на Потребителя да навигира в уеб сайтовете на Benelli Armi при извършване на дадено действие или изпълнение на дадена команда в определена социална мрежа (напр., щракването върху бутона “Like”) само с едно щракване. С едно щракване върху социалната джаджа Потребителят може да сподели съдържанието на сайта, който той посещава, в собствения си профил на социалната си мрежа, като също така може да разреши публикуването и гледането на съдържание от определена социална мрежа (като снимки на приятели) в страниците от уеб сайтовете на Benelli Armi. Benelli Armi не използва социалните джаджи или командни бутони за разпространяване на информация за навигирането или други данни, принадлежащи на Потребителите.

Разкриване и разпространение на данни от навигиране

Данни за навигирането могат да бъдат разкривани към компании, занимаващи се с обработка на данни, с цел получаване и управление на услуги, свързани с обработка на данни, такива като хостинг услуги от трети страни, свързани с функционирането на уеб сайтовете на Benelli Armi Данните за навигирането на потребителя могат да се задържат и използват в Benelli Арми от лица, изрично посочени като Служители по обработката на данни и/или като Мениджъри на данни, съгласно съответните им привилегии. Benelli Armi може да разкрива лични данни на публичните органи и на полицията, ако това бъде изрично поискано, съгласно съответните законови процедури. Данните, генерирани от те трета страна, използвани от уеб сайтовете на Benelli Armi, се разкриват само на Google Inc. в рамките на ограниченията, дефинирани на тази страница.

Данни от навигирането не се разпространяват по никакъв друг начин.

Притежател на данните и Мениджър по данните

Уеб сайтовете на Benelli Armi се управляват и експлоатират от Benelli Armi SpA, със седалище на адрес 50, Via Della Stazione, 61029 Urbino (PU), Италия. Следователно Benelli Armi SpA представлява Притежател на личните данни, събрани от Потребителя, в процеса на неговите консултирания и използване на уеб сайтовете. Мениджърът на данните е г-н Lorenzo Caldari, чиито офиси за целта се намират в помещенията на Притежателя на данните.

За да упражнява правата си, признати му от член 7 от Законодателен декрет 196/03, както и за цялата допълнителна информация, Потребителят може да пише на електронния адрес privacy@benelli.it.

Бележка за потребителите, използващи услуги, предлагани чрез уеб сайтовете

Достъпът и използването на услугите, доставяни интерактивно посредством уеб сайтовете на Benelli Арми (напр., абонамент за бюлетина, контакти, кариера, и др.), може, от време на време, да изискват попълването на уеб формуляри, в които потребителят трябва да въвежда някои елементи от информация, класифицирани като лични данни от законодателен декрет 196/03, италианското законодателство, уреждащо защитата на личните данни (оттук нататък наричани "Закон за защита на личните данни").

В качеството си на Притежател на данни,  Benelli Armi предоставя следната информация за начините, по които задържа и използва личните данни, като освен това информира Потребителя за правата му съгласно член 13 от Закона за защита на личните данни.

Тип събирани данни

В зависимост от вида на конкретната услуга, от Потребителя може да бъде поискано да предостави лични и идентифициращи данни, като име, фамилия, адрес на електронна поща и т.н., за да получи правото на достъп до услугите и съдържанието, предлагани от Benelli Armi чрез нейните уеб сайтове. В качеството на изискване за достъп до услугите Benelli Арми никога не пита за деликатни данни (като раса или етническа принадлежност, религиозни, философски или политически убеждения, здравето или сексуални предпочитания и т.н.) или съдебни данни (например криминални досиета, текущи съдебни искове или разследвания, и т.н.).

Потребителят е свободен да предоставя лични данни по един от двата основни начина:

· Чрез електронна поща или телефон: Доброволното осъществяване на телефонни разговори към телефонни номера, и доброволното предаване на електронни писма до адресите, публикувана на уеб сайтовете, позволява на Benelli Armi да придобие електронния адрес на подателя за обратна връзка, както и всички други лични данни, съдържащи се в самото съобщение или в прикачените файлове към него, или дадени устно в случай на телефонни комуникации. По-специално, пощенските кутии за електронна поща, свързани с адреси, публикувани на уеб сайтовете, както и всички други пощенски кутии на Benelli Armi, не са лични, дори ако адресът на електронната поща съдържа името и / или фамилното име на физическо лице. Всички електронни пощенски кутии принадлежат на корпоративната организация Benelli Armi и служат изключително за целите на стопанската дейност на дружеството. Ето защо, за да се гарантира максимална ефективност при комуникациите и при предоставянето на услуги, съобщенията, изпратени до пощенските кутии на Benelli Armi, може да се разглеждат не само от лицето, свързано с кутията за входящата поща, но също така и от други лица от състава на организацията на Benelli Armi. Чрез изпращането на съобщения до електронните адреси, публикувани на уеб сайтовете на Benelli Armi, Потребителят декларира изрично, че е прочел и приема общите условия за използването на личните му данни, както е описано в настоящото обявление за поверителността на личните данни.

· Чрез попълване на уеб формуляри: доброволната регистрация на Потребителя за услугите, инициативи и т.н., посредством попълването на уебформуляри, води до придобиването от страна на Benelli Armi на всички данни, доброволно предоставени от Потребителя, и впоследствие използването им в съответствие с условията, установени в настоящото известие.

Цел на ползване

Личните данни, предоставени от Потребителя, се използват изключително за целите на конкретната услуга, поискана и ползвана от страна на Потребителя. Ако Benelli Armi реши да използва лични данни за цели, различни от тези, за които личните данни са били събрани, Benelli Armi е длъжна да уведоми за това Собственика на личните данни и да го помоли за изричното му и експресно разрешение за процедиране с данните му по отношение на предвидената употреба или употреби. Всички лични данни, подадени към уеб сайтовете на Benelli Armi, могат да бъдат използвани за целите на икономическите проучвания, статистика и изследвания на пазара. При такива дейности обаче се използват само данни в анонимизирана и агрегатирана форма, като обработените данни не могат да бъдат свързани със самоличността на конкретни лица.

По-долу следва списък на услугите, предлагани посредством уеб сайтовете на Benelli Арми, и на специфичните цели, за които се използват личните данни чрез всяка услуга:

· Абонамент за бюлетина: Данните, предоставени от Потребителя, се използват изключително за целите на разпространението на бюлетина.

· Регистрацията за специфичнивременни или извънредни инициативи, ( напр., регистрация за клубно членство, регистрация за промоции, и т.н.:Личните данни, предоставени от Потребителя, се използват изключително за целите на регистрирането на Потребителя за търсената услуга.

· Молбите за работа, подадени чрез изпращане на автобиография за работа: данните, предоставени от Потребителя, се използват изключително за целите на набирането и наемането на професионални профили за трудова заетост в организацията на Benelli Арми.

· Конкретни искания за информация или контакт (например заявки за продажби или техническа информация, искания за контакт, запитвания по отношение на наличността на продуктите, запитвания за следпродажбено обслужване и т.н.): Данните, предоставени от Потребителя, се използват изключително за целите на отговора по запитването.

· Искания за търговска информация или рекламни материали: Данните, подадени от страна на Потребителя, се използват изключително за целите на изпращането на търговска информация или рекламни материали по конвенционалната поща, електронна поща, факс, SMS и др. Нито една от услугите, предлагани чрез уеб сайтовете на Benelli Armi, не задължава Потребителя да приеме конкретна цел за ползване на всички представени данни. Освен това, по всяко време, Потребителят може да промени избора си, като щракне специалната хипервръзка, публикувана във всички бюлетини и рекламни съобщения, или чрез изпращане на заявка по електронната поща на адрес privacy@benelli.it. Benelli Armi информира Потребителя, че италианският закон за поверителност на личните данни (член 130, запетая 4, или Законодателен декрет 196/2003) позволява на Притежателя на данните да използва електронен адрес, предоставен от Потребителя по време на договарянето на предишна продажба на продукти или услуги за търговски цели, без да се налага да получава изричното разрешение на Потребителя, при условие, че предлаганите нови продукти и услуги са подобни на онези, които преди време са били предоставени и доставени на потребителя, и при условие, че Потребителят е бил надлежно уведомен и не е отказал разрешение на Притежателя на данни, за да направи това, първоначално или след последвалите комуникации.

Разрешение за ползване на личните данни

Във всички случаи е необходимо Потребителят да даде разрешение, Benelli Armi да поиска и получи изричното съгласие на на Потребителя, дадено свободно и безусловно разрешено преди това. Benelli Armi въпреки това информира Потребителя, че за някои специфични цели, Законът за поверителност на личните данни (член 24, Законодателен декрет 196/03), позволява на Притежателя на данните да използва лични данни, без да се налага получаване на предварителното разрешение на Собственика на данните. Това може да стане, например, ако данните трябва да бъдат използвани за целите на спазването на правно задължение, или за изпълнението на договорни задължения към Собственика на данните.

Методи на използване

Личните данни се обработват с помощта на хартиени документи, магнитни носители и цифрови и телематични системи. Личните данни се съхраняват в бази данни, до които има достъп само персонал, изрично посочен от Притежателя на данните, като Служителите по обработка на данни или Мениджърът по данните имат достъп в съответствие със собствените си привилегии. Служителите по обработка на данни и Мениджърът по данните могат да се консултират, използват, обработват, сравняват и изпълняват други операции, ръчни или автоматизирани, на лични данни, само ако са изрично упълномощени да го правят.

Доброволен характер на предоставяне на данните

Предоставянето на лични данни чрез съставянето на уеб формуляри е напълно по избор. Следователно Потребителят е свободен да предостави или да откаже предоставянето на исканите данни. Въпреки това обаче, особено в случаите, при които личните данни са необходими за изпълнението на дадена заявка, неподаването на необходимите лични данни, или представянето на неверни такива, прави невъзможно изпълнението от страна на Benelli Armi на въпросната заявка или запитване.

Разкриване и разпространение на лични данни

В допълнение към случаите, свързани със спазването на правните задължения, лични данни могат да бъдат разкривани на:

· Контролиращи, контролирани и асоциирани компании на Benelli Armi;

· Компании, снабдяващи Benelli Armi със специфични услуги, включително компании, обработващи данни с цел доставяне и управление на ИКТ услуги, както и на компании, предоставящи консултантски услуги на Benelli Armi;

· компании трети страни, предлагащи продукти или услуги, сходни с тези на Benelli Armi и с които Benelli Armi осъществява взаимоотношения на партньорство или сътрудничество.

Във всеки случай, наред с другите мерки за сигурност, при условие, че са спазени необходимите предпоставки, Benelli Armi обозначава доставчиците на услуги, разполагащи с достъп до лични данни, като естествено следствие на дейността им в качеството им на външни Мениджъри на данни.

При такива обстоятелства, нормално лични данни не се разпространяват.

Права на Собственика на данните

Във връзка с личните данни, посочени по-горе, Собственикът на данните може по всяко време да упражни правата си, предоставени му по силата на член 7 от Закона за Защита на личните данни (включително и правата за достъп до лични данни, да иска потвърждение на съществуването им, да добавя към тях, да ги актуализира, коригира, изтрива и да се противопоставя на използването им по всякаква легитимна причина), в рамките на срока и при условията, установени в членове 8, 9 и 10 от споменатия Закон за защита на личните данни. За да упражнява тези права, Собственикът на данните трябва да пише на Мениджъра по обработка на данните или да изпрати електронна поща до privacy@benelli.it.

Притежател на данните и Мениджър по данните

Уеб сайтовете на Benelli Armi се управляват и експлоатират от Benelli Armi SpA, със седалище на адрес 50, Via Della Stazione, 61029 Urbino (PU), Италия. Следователно Benelli Armi SpA представлява Титуляр на всички лични данни, събрани от Потребителя, в процеса на неговите консултирания и използване на уеб сайтовете. Мениджърът по данните е г-н Лоренцо Калдари (Lorenzo Caldari), чийто офиси за целта се намират в помещенията на Притежателя на данните.